ข้อกำหนดของกฎ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


 • นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ของ SCR779th ("Operator") และอธิบายว่า Operator ได้รับใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ใด ๆ
การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


 • การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณ ("ลูกค้า") ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผูดำเนินการจะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะและขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้โดยประกาศที่ชัดเจน การที่ลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือเป็นการยอมรับของลูกค้าต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้ประกอบการขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ
ข้อมูลที่รวบรวมและการใช้งาน


ผู้ประกอบการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ลูกค้าดำเนินการรวมถึงรายละเอียดการชำระเงินที่ใช้ ในกรณีที่มีการให้รายละเอียดของการชำระเงินที่ใช้ดังกล่าวข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่เข้ารหัสอย่างสมบูรณ์และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงชื่อของลูกค้าวันเกิดที่อยู่ที่อยู่อาศัยที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำหรับบัญชีใด ๆ กับผู้ประกอบการหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการเดิมพันที่ให้ไว้ผ่านเว็บไซต์นี้ ("สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ต")

นอกจากนี้เมื่อลูกค้าโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้และ / หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการจะเก็บบันทึกกิจกรรมเฉพาะสำหรับลูกค้าซึ่งรวบรวมข้อมูลการดูแลระบบและข้อมูลการจราจรบางอย่างรวมถึงที่อยู่ IP ต้นทางเวลาในการเข้าถึงวันที่เข้าถึง หน้าเว็บที่เข้าชมการใช้ภาษารายงานข้อขัดข้องของซอฟต์แวร์และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ รายละเอียดดังกล่าวจำเป็นสำหรับการจัดหาและคุณภาพของเว็บไซต์นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประกอบการอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามรวมถึงสถาบันการเงินและผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาบัญชีของลูกค้าและดำเนินการตรวจสอบเครดิตหรือการเงินอื่น ๆ และลูกค้ายินยอมให้ผู้ประกอบการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกใช้:
 1. เพื่อตั้งค่าจัดการและดูแลบัญชีของลูกค้า
 2. เพื่อทำการชำระและจ่ายเงินเดิมพันหรือเดิมพัน
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
 5. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า (ถ้ามี)
 6. เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือบริการและประสบการณ์การเล่นเกมสำหรับลูกค้า
 7. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการออกใบอนุญาตและกฎระเบียบที่บังคับใช้
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล


เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยการส่งอีเมลไปยัง Operator ที่ SCR779th@gmail.com หากลูกค้าเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถือโดยผู้ประกอบการนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถร้องขอการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยติดต่อ Operator ที่ SCR779th@gmail.com และแจ้งรหัสบัญชีของลูกค้าและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการเก็บรักษาเกี่ยวกับคุณหรือหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานโปรดติดต่อ Operator ที่SCR779th@gmail.com
การเปิดเผยข้อมูล


ผู้ประกอบการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า:

 1. หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย
 2. หากผู้ปฏิบัติงานเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:
  1. ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่ให้บริการกับผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ต
  2. ปกป้องและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการ
  3. ดำเนินการเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์นี้สิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตหรือสาธารณะ
 3. ต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานออกใบอนุญาตหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
 4. ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินหรือชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันหรือการเดิมพันใด ๆ
 5. ไปยังผู้ให้บริการเดิมพันตัวกลางของลูกค้า (ถ้ามี)
 6. ให้กับ บริษัท จัดการการชำระเงินใด ๆ ที่ให้บริการโซลูชันการชำระเงินแก่ผู้ประกอบการ
 7. แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่หรือในนามของผู้ประกอบการ
 8. ให้กับบุคคลที่สามที่ซื้อตัวดำเนินการหรือธุรกิจของ บริษัท

หากในการพิจารณาของผู้ดำเนินการ แต่เพียงผู้เดียวพบว่าลูกค้าได้โกงหรือพยายามฉ้อโกงผู้ดำเนินการหรือผู้ใช้บริการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตรายอื่น ๆ ในทางใดทางหนึ่งซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการจัดการเดิมพันหรือการฉ้อโกงการชำระเงินหรือหากผู้ประกอบการสงสัยว่า ลูกค้าของการชำระเงินที่ฉ้อโกงรวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยหรือกิจกรรมฉ้อโกงอื่น ๆ (รวมถึงการปฏิเสธการชำระเงินหรือการกลับรายการอื่น ๆ ของการชำระเงิน) หรือธุรกรรมต้องห้าม (รวมถึงการฟอกเงิน) ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลนี้ (ร่วมกับ ข้อมูลประจำตัวของลูกค้า) กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ธนาคาร บริษัท บัตรเครดิตและหน่วยงานที่เหมาะสม (รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย)
คุ้กกี้


คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมหน้าออนไลน์บางหน้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งบันทึกการตั้งค่าของลูกค้า ผู้ประกอบการใช้คุกกี้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์นี้ของลูกค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังอาจใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตปรับปรุงเว็บไซต์นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตและทำให้ง่ายขึ้นและ / หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของลูกค้า

ลูกค้าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เบราว์เซอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากลูกค้าต้องการลูกค้าก็สามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ ในการดำเนินการนี้ลูกค้าควรอ่านเมนูความช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ของลูกค้า หากลูกค้าเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ลูกค้าอาจไม่สามารถสัมผัสกับคุณสมบัติเชิงโต้ตอบของเว็บไซต์นี้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่
ความปลอดภัย


ผู้ประกอบการจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการรวบรวมได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและเก็บไว้อย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกทำลายเมื่อผู้ประกอบการหรือกฎหมายไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาอีกต่อไป

ผู้ดำเนินการไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ซึ่งลูกค้าส่งไปยังผู้ปฏิบัติงานทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลใด ๆ ที่ลูกค้าส่งไปยังผู้ปฏิบัติงานจะถูกส่งไปโดยความเสี่ยงของลูกค้าเอง อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการส่งผ่านของลูกค้าผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการใช้งานในทางที่ผิดการสูญหายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
การโอนทางอินเทอร์เน็ต


เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสภาพแวดล้อมทั่วโลกการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลระหว่างประเทศ ดังนั้นโดยการเรียกดูเว็บไซต์นี้และสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบการลูกค้ารับทราบและตกลงให้ผู้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีนี้